Col•legi mare de déu del carme

Projecte
educatiu

 

C-1 3r-6è Ed.Primària 1r-2n Cicle D’ESO | Carrer del Dr. Robert, 5 • 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

C-2: P3, P4 i P5 1r i 2n Ed.Primària | Carrer de Narcís Monturiol, 53 • 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

col•legi mare de déu del carme

Projecte Educatiu

El propòsit de l’escola és el desenvolupament de competències per la vida per poder donar resposta als reptes individuals i col•lectius. En el dia a dia de la nostra escola integrem els quatre pilars de l’aprenentatge proposats per la UNESCO, que tenen el mateix pes en l’acció educativa i que regeixen tota la nostra acció educativa.

L’escola ha definit quin és el perfil de sortida de l’alumne (Clica per saber més) en acabar l’escolaritat. Aquest perfil regeix les opcions de les metodologies, activitats i objectius del projecte educatiu de l’escola.

Els nostres alumnes desenvolupen el seu procés d’aprenentatge al voltant del següents quatre eixos:

 • Aprendre a conèixer: Desenvolupen les eines cognitives necessàries per a comprendre millor el món i les seves complexitats, i per proporcionar una base apropiada i adequada per a l’aprenentatge futur.
 • Aprendre a fer: Desenvolupen les habilitats que permetin a les persones participar efectivament en la societat del coneixement, la qual cosa també suposa saber afrontar situacions complexes i treballar en equip.
 • Aprendre a conviure: Desenvolupen les actituds i valors que fonamenten els drets humans, la igualtat de gènere, els principis democràtics, el respecte i l’entesa intercultural, el desenvolupament sostenible i la pau a tots els nivells de la societat i de les relacions humanes, perquè les persones i les societats puguin conviure harmònicament.
 • Aprendre a ser: Desenvolupen capacitats auto-analítiques i socials que permetin que les persones assumeixin les responsabilitats de la llibertat, així com despleguen de manera integral el seu màxim potencial psico-social, afectiu i físic.

Per tal d’assolir els següents eixos el nostre projecte educatiu es basa en els següents Fonaments Metodològics:

 • Educació integral dels alumnes que són centre de l’aprenentatge respectant sempre l’evolució global i personalitzada de cada alumne, treballant per l’equitat i la inclusió tenint en compte les diferències individuals de l’alumnat i també els coneixements previs de cada persona.
 • Educació individualitzada amb un seguiment tutorial personalitzat i diferenciador.
 • Treball de les intel•ligències múltiples per tal de dissenyar una educació personalitzada per donar resposta a totes les necessitats i desenvolupar les potencialitats dels nostres alumnes.
 • Treball competencial de les diferents àrees d’aprenentatge per tal de ser capaços de fer servir les habilitats, els sabers i coneixements que tots tenim i anem incorporant al llarg de la vida per utilitzar-los en situacions quotidianes.
 • Educació activa que estimuli la iniciativa, potenciï la curiositat i l’aprenentatge experiencial, fomentant en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora fonamentada en el descobriment.
 • Foment del treball cooperatiu com a base de l’aprenentatge social per tal de treballar junts i mitjançant la discussió en grup i el conflicte cognitiu poder aprendre coses noves, rectificar, consolidar o reformar aprenentatges assolits.
 • Aprenentatge basat en el joc, fonamentat en l’ús de jocs educatius per tal de millorar la motivació i adquisició de coneixements i competències per part dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge.
 • Introducció de metodologies innovadores que posen a l’alumne com a actor principal del seu aprenentatge:
 • Aprenentatge basat en problemes, Treball per projectes, i desenvolupar a l’aula una cultura de pensament amb rutines i destreses que fan visible el pensament de l’alumne.
 • Treball de les emocions com a part integral de l’aprenentatge, generant sintonia amb les motivacions de l’alumnat i donant importància a les seves emocions.
 • Aprenentatge plurilingüe fonamentat en l’aprenentatge de les llengües pròpies i afegint l’anglès i francès també com a llengües d’aprenentatge.
 • Avaluació dels aprenentatges entesa no només des del punt de vista cognitiu sinó també referents al desenvolupament físic, social i emocional. L’avaluació entesa com una eina per millorar l’aprenentatge i l’ensenyament i per tal que els alumnes desenvolupin capacitats per a l’autoregulació i l’autoavaluació.
 • Aprenentatge fonamentat en el diàleg fe-cultura en el món actual.

El Projecte educatiu de centre és concreta en els següents plans d’acció que concreten els plantejaments pedagògics del centre: Projecte lingüístic, Pla atenció a la diversitat, Pla de convivència i Pla TAC.

Projecte Lingüístic

El Projecte Lingüístic defineix:

 • La llengua catalana, com a vertebradora de l’ensenyament, com a llengua vehicular i d’aprenentatge, i com a llengua de l’àmbit administratiu i de comunicació del centre.
 • El tractament global de les llengües curriculars (catalana, castellana, anglesa i francesa) en els processos d’ensenyament i aprenentatge per tal que els nostres alumnes esdevinguin competents lingüísticament.

El Projecte Lingüístic concreta el tractament de les diferents llengües a les diferents etapes en les següents accions:

LLENGUA CATALANA

 • Ed Infantil
 • Inici a la lectoescriptura amb el mètode “Ludilletres”
 • Educació Primària
 • Els alumnes treballen 4h setmanals de l’aprenentatge de ll. catalana
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Tractament de manera integrada d’ambdues llengües.
 • 6h setmanals

LLENGUA CASTELLANA

Ed Infantil

 • Reforçar la competència oral.
 • Educació Primària
 • 2,5 llengua castellana.
 • 1h Metodologia Progrentis (Programa desenvolupat en llengua castellana de desenvolupament de destreses d’alfabetització informacional amb la que els alumnes aprenen a aprendre).

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

 • 1h Metodologia Progrentis (Programa desenvolupat en llengua castellana de desenvolupament de destreses d’alfabetització informacional amb la que els alumnes aprenen a aprendre).

LLENGUA ANGLESA

El plantejament de l’aprenentatge de la Llengua anglesa com a primera llengua estrangera es centra en anar augmentant el seu ús com a llengua vehicular al llarg de l’escolaritat.

Per tal d’afavorir l´ús de la llengua amb models lingüístics nadius l’escola participa del programa d’Auxiliars de conversa des de fa molts anys. Aquesta figura possibilita el contacte amb la llengua amb una persona nativa i al mateix temps posa en situació de necessitat d’ús als alumnes. El programa atén a tots els alumnes de l’escola.

Ed Infantil

P3, P4 i P5: Inici de l’aprenentatge de la llengua anglesa (3h setmanals).

El sistema AMCO d’aprenentatge de la llengua anglesa es fonamenta en les Intel·ligències Múltiples i metodologies actives, desenvolupant la competència comunicativa dels nostres alumnes fent ús d’estratègies més innovadores com el desenvolupament de les habilitats de pensament, rutines, ús de mapes mentals i organitzadors gràfics, treball cooperatiu i realització de projectes.

Educació Primària

El nombre d’hores que dediquen els alumnes a l’aprenentatge de la primera llengua estrangera és

2h setmanals a C. inicial

3h setmanals a CM i CS

A l’Educació primària els alumnes fan l’àrea de Visual i Plàstica en llengua anglesa des de 3r de Primària fins a 6è.

A més a més, es realitzen diferents Unitats didàctiques amb activitats AICLE en Coneixement del Medi.

El sistema AMCO d’aprenentatge de la llengua anglesa es fonamenta en les Intel·ligències Múltiples i metodologies actives, desenvolupant la competència comunicativa dels nostres alumnes fent ús d’estratègies més innovadores com el desenvolupament de les habilitats de pensament, rutines, ús de mapes mentals i organitzadors gràfics, treball cooperatiu i realització de projectes

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

El nombre d’hores que dediquen els alumnes a l’aprenentatge de la primera llengua estrangera és 3h setmanals a 1r, 3r i 4t. I 4h setmanals a 2n. Optatives de reforç a 1r i 2n d’ESO.

A l’ESO els alumnes fan les àrees de Visual i Plàstica i d’Educació Física en llengua anglesa a tota l’etapa.

A més a més, es realitzen diferents Unitats didàctiques amb activitats AICLE en diferents matèries.

En acabar l’etapa els alumnes de 4t d’ESO realitzen Estades lingüístiques a Londres (4t ESO)

LLENGUA FRANCESA

La llengua francesa és la segona llengua estrangera de la nostra escola. S’introdueix a 6è de Primària com a Activitat Complementària, 1 h a la setmana.

A l’ Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una Optativa de 1r a 4t d’ESO. 2h de 1r a 3r d’ESO i 3h a 4t.

Pla atencio a la diversitat

El principi que regeix l’atenció a la diversitat a la nostra escola és la inclusió. A l’escola Mare de Déu del Carme tothom hi té cabuda i tothom troba resposta a les seves necessitats, independentment del seu caire.

El centre, per tal de donar resposta a les necessitats dels alumnes:

 • Ajusta l’acció educativa a les necessitats que presenta l’alumnat garantint que, independentment de les seves condicions i característiques personals, desenvolupi les seves capacitats el màxim possible.
 • Adapta l’organització del centre a les necessitats educatives i socials de l’alumnat.
 • Organitza les mesures d’atenció a la diversitat de l’ alumnat.
 • Planifica i organitzar els recursos personals del centre per tal d’ajustar-los a les necessitats grupals i/o individuals de l’alumnat.
 • Informa tots els membres de la comunitat educativa de l’existència i del contingut del pla d’atenció a la diversitat.
 • Assessora i organitza l’equip docent que atén aquest alumnat.
 • Sensibilitza i promou la comunitat educativa en l’atenció a la diversitat.
 • Garanteix la participació de tot l’alumnat en totes les activitats del centre.
 • Fa atenció especial a les famílies de l’alumnat amb problemàtica social i familiar i nouvinguts.
 • Es coordina amb serveis externs.

El plantejament educatiu del nostre centre ofereix la possibilitat que tots els infants puguin participar d’un entorn educatiu comú, organitzant les mesures i recursos de manera que es pugui donar resposta a les necessitats de tot l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.

Quan parlem de recursos ens referim a dos aspectes ben diferenciats: d’una banda parlem dels recursos humans tant a nivell intern del centre com a l’àmbit extern, és a dir a tots els professionals externs que actuen i col·laboren en l’assessorament i atenció d’aquells alumnes amb necessitats educatives específiques.

L’escola organitza els recursos per atendre a la diversitat amb els següents agents de l’escola

La Comissió d’Atenció a la Diversitat. CAD

La Comissió d’Atenció a la Diversitat és l’òrgan de la institució en el que es planifiquen les mesures de centre per atendre la diversitat de l’alumnat, es fa el seguiment d’aquestes mesures, es revisen i es promouen canvis per millorar els resultats, l’acollida i l’èxit de tot l’alumnat.

Equips docents

Els mestres i professors de l’escola són els que detecten les NEE i inicien el circuit de derivacions als psicòlegs del centre.

Equips de suport

Els mestres d’educació especial i altre professorat que fan suport són els que es dediquen a l’atenció de l’alumnat amb necessitats específiques. Aquesta acció es pot realitzar tant fora de l’aula mitjançant atencions individualitzades com també mitjançant el suport dintre de l’aula en codocència amb el mestre de la matèria.

Vetllador

La funció del vetllador és donar suport personalitzat als alumnes amb dificultats motores, alumnes amb dificultat de contenció o amb dificultats de relació en l’àmbit social.

Equip d’atenció psicopedagògica

A la nostra escola, l’equip est{ format per dues psicòlogues ( una al c1 i una altra al c2) i una especialista en trastorns de l’aprenentatge. Les funcions d’aquests professionals de l’escola es centren en l’acollida de l’alumnat nou i les seves famílies així com les exploracions individuals o col·lectives tant de l’àmbit psicològic com de dels aprenentatges. Aquest equip fa un seguiment personalitzat dels alumnes amb dificultats personals i/o d’aprenentatge i també de llurs famílies.

Les professionals d’aquest servei són els encarregats de coordinar-se amb els serveis educatius, d’orientació, terapèutics,…diversos en els que són atesos els alumnes o en els que cal derivar-los per a una atenció externa: EAP, CREDA, SERVEIS SOCIALS, CSMIJ, CDIAP…

Logopeda externa d’atenció interna
La nostra escola compta amb la col·laboració d’una logopeda que centra la seva actuació en la realització d’exploracions inicials logopèdiques a l’alumnat de nova incorporació d’EI, 1r i 2n.

Pla de convivència

El Projecte de convivència ha reflecteix les accions que l’escola desenvolupa per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Les accions que s’hi proposen són abordades des de tres nivells diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu. Així mateix, aquestes accions van adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents, aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.

L’escola ha fet una diagnosi de la situació de convivència de l’escola detectant els punts forts i febles en els següents aspectes: absentisme, acollida, coeducació, comunicació, conflictes greus, educació intercultural, educació per a la pau, estructura i gestió de recursos, gestió i resolució positiva dels conflictes, educació socioemocional, educar en el respecte, inclusió.

A partir d’aquesta anàlisi tenim establerts els següents objectius:

 • Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat educativa.
 • Ajudar a cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
 • Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits
 • Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
 • Fomentar una cultura de la pau i la no violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones

Les accions previstes s’organitzen en els tres nivells esmentats: valors i actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu.

El pla de convivència concreta i desplega també dos protocols: Prevenció, detecció i intervenció davant de l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals i d’altra banda el protocol per a la detecció i abordatge de maltractaments a menor.

Pla TAC

TAC
(Tractament de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement)

El Pla TAC és el document del projecte educatiu que delimita el Tractament de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement.

El PLA TAC de l’escola es fonamenta, entre d’altres, en els següents objectius:

 • Planificar els àmbits i les línies generals de la tecnologia del centre.
 • Fixar quins seran els serveis digitals del centre i facilitar la participació de tota la Comunitat educativa. (Plataforma Alexia).
 • Definir quines seran les aplicacions metodològiques que s’utilitzaran en el centre i vetllar perquè aquestes s’apliquin a totes les àrees curriculars.
 • Vetllar per un ús de les TAC de forma segura, establint les normes d’ús i seguint els protocols de drets d’autoria i llicències digitals.
 • Assegurar la inclusió digital de tot l’alumnat i el professorat definint les eines necessàries i garantir-ne l’accessibilitat a tots els recursos.
 • Aplicar les TAC per tal de dur a terme el procés de millora dels aprenentatges, adaptant-los a les característiques de les matèries i les necessitats de l’alumnat.

El desenvolupament del pla per etapes es concreta de la següent manera:

Ed Infantil

Projecte de Robòtica: 1h setmanal. Iniciació a l’ús de les Blue-Bots que són un punt de partida per al control de l’ensenyament, el llenguatge direccional, girs, lateralitat i altres conceptes espacials bàsics.

És una eina per a activitats interdisciplinars i amb ella és possible l’aprenentatge significatiu basat en el joc.

PDI a totes les aules

Disponibilitat de tauletes per realitzar diferents activitats i jocs.

Programa Ninus: realització de diferents tipus d’activitats interactives on l’eina digital interactura amb el propi cos.

Educació Primària

Projecte de Robòtica: 1h setmanal.

PLACA MICRO:BIT

BBC Micro:bit és un micro-computador programable de petites dimensions i que pot usar-se per a tota mena de creacions: des de robots a instruments musicals. Es pot programar des de qualsevol navegador web en Blocs, Javascript, Python, Scratch i més; no es requereix cap altre programari.

SCRATCH

Amb aquesta eina permet programar les pròpies històries interactives, jocs i animacions i compartir les creacions amb la comunitat online i amb altres companys/es. Scratch ajuda els alumnes a aprendre a pensar de manera creativa, a raonar sistemàticament, i a treballar de manera col·laborativa.

Aules dotades de projectors.

Disponibilitat de tauletes i ordinadors per: Recerca d’informació, tractament d’aquesta i preparació d’exposicions digitals utilitzant diferents aplicacions en diferents àrees.

Programa Progrentis : Programa en que mitjançant l´ús de les tecnologies s’estableixen metes, es treballa per assolir-les i s’aplica l’aprenentatge. L’alumne selecciona, avalua i sintetitza de manera crítica fonts digitals, cerca resposta a problemes utilitzant diferents eines digitals.

Entorn G-Suite: A Cicle Superior per a la realització de diferents tasques.

Plataforma Alexia. Alta de tots els alumnes a la Plataforma digital Alexia. És un punt de trobada de tota la comunitat educativa. Eina de comunicació i d’aprenentatge per als alumnes.

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Projecte Chromebooks 1×1. ( un Chromebook per a cada alumne des de 1r)

Aules dotades de projectors

Entorn G-Suite: A tota l’etapa per a la realització de diferents tasques.

Projecte de Robòtica: Integrat a la matèria de Tecnologia. PLACA ARDUINO UNO

La placa Arduino UNO és la millor placa per a iniciar amb la programació i l’electrònica digital. És l’opció més robusta, més usada i amb una gran quantitat de documentació de tota la família Arduino.

Arduino UNO és una placa basada en el microcontrolador ATmega328P. Té 14 pins d’entrada/sortida digital (6 dels quals poden ser utilitzats com a PWM), 6 entrades analògiques, connexió USB, connector jack d’alimentació i un botó de reset. Té tota l’electrònica necessària perquè el microcontrolador operi, simplement cal connectar-lo a l’energia pel port USB o amb un transformador AC-DC.

PLACA MICRO:BIT

 Plataforma Alexia. Alta de tots els alumnes a la Plataforma digital Alexia. És un punt de trobada de tota la comunitat educativa. Eina de comunicació i d’aprenentatge per als alumnes.

Programa Progrentis : Programa en que mitjançant l’ús de les tecnologies s’estableixen metes, es treballa per assolir-les i s’aplica l’aprenentatge. L’alumne selecciona, avalua i sintetitza de manera crítica fonts digitals, cerca resposta a problemes utilitzant diferents eines digitals.

COL•LEGI mare de déu del carme

On som?

C-1 3r-6è Ed. Primària 1r-2n Cicle D’ESO

Carrer del Dr. Robert, 5

08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

Horari d'atenció

de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 18:00

Telèfon contacte

93 379 06 65

E-mail

esc-mdeucarmeprat@xtec.cat

C-2: P3, P4 i P5 1r i 2n Ed. Primària

Carrer Narcís Monturiol, 53

08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

Horari d'atenció

de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 18:00

Telèfon contacte

93 478 28 33

E-mail

esc-mdeucarmeprat@xtec.cat

formulari

de contacte

LOPD

2 + 13 =