Col•legi mare de déu del carme

Perfil
d´alumne

 

C-1 3r-6è Ed.Primària 1r-2n Cicle D’ESO | Carrer del Dr. Robert, 5 • 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

C-2: P3, P4 i P5 1r i 2n Ed.Primària | Carrer de Narcís Monturiol, 53 • 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

col•legi mare de déu del carme

Perfil d’alumne

L’alumne de l’escola Mare de Déu del Carme, en acabar 4t d’ESO, ha de ser capaç de…

 • Saber comprendre i expressar-se amb coherència tant a nivell oral com escrit en català, castellà, anglès i, en alguns casos, en la segona llengua estrangera, per tal de poder expressar idees argumentades, de forma crítica, essent bons comunicadors de coneixements i emocions.
 • Saber llegir per tal de poder triar i contrastar la informació a la qual tenen accés, amb esperit reflexiu i crític, i gaudint de la lectura.
 • Utilitzar les habilitats d’escoltar, parlar, escriure i llegir per recordar, comunicar, debatre, explicar, persuadir, crear coneixements, construir significats i reflexionar al voltant dels fets del llenguatge.
 •  Raonar i utilitzar els coneixements matemàtics (numeració, relacions, quantitats, estadística, temps, geometria…) per tal de resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana, utilitzant la lògica.
 • Reconèixer patrons abstractes, fer un bon ús del raonament inductiu i deductiu, reconèixer relacions i connexions, i ser capaç d’utilitzar un raonament estrictament científic.
 • Alumne amb una gran capacitació digital, conscient que les eines informàtiques són claus en la seva formació, i crítics amb els efectes negatius que aquestes poden comportar.
 • Saber llegir el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques i gaudir de l’art que transmet la plàstica, la música, etc… així com aprendre a expressar-se amb creativitat mitjançant l´ús dels diferents llenguatges.
 • Tenir coneixement del món i la seva globalitat a nivell social, científic, cultural i natural, entenent-lo com una realitat canviant i sentint-se’n part activa i compromesa.
 • Tenir bons hàbits de salut, higiene, alimentació i pràctica de l’esport, així com saber mantenir una relació afectiva i respectuosa cap els altres, i tenir coneixement del propi cos i de la sexualitat, per gaudir d’un desenvolupament personal i social equilibrat i sa.
 • Tenir consciència corporal, posseir un bon control dels moviments corporals i la possibilitat de utilitzar-los establint connexió entre la ment i el cos.
 • Aprendre de manera autònoma, organitzant-se per si mateix l’aprenentatge mitjançant la planificació del treball diari; i actuar amb responsabilitat, participant amb iniciativa i sentit crític en les tasques individuals i col•lectives, sabent fer transferències de coneixements apresos.
 • Practicar les tècniques d’estudi i el treball individual i cooperatiu, de manera responsable, a partir del seu ús sistemàtic. Així mateix, saber desenvolupar, l’hàbit d’esforç i d’autoexigència per aprendre de manera eficaç al llarg de la vida sent conscient de les seves capacitats i limitacions, admetent els propis errors i els dels altres.
 • Tenir consciència de les pròpies emocions i de les dels altres. Ser capaç d’empatitzar amb els demés, d’establir vincles satisfactoris. Ser conscient dels propis sentiments, essent capaç de verbalitzar-los per tal d’assolir la pròpia acceptació i autoestima. Amb capacitat d’afrontar els obstacles i dificultats de manera resilent.
 • Cultivar l’interior com a espai de descoberta d’un mateix, de l’altre i de Déu que porta a una manifestació exterior d’alegria i pau sinceres viscudes des del descobriment del transcendent en un mateix, en els altres i en la natura.
 • Afrontar amb responsabilitat, respecte i tolerància les situacions que planteja la vida quotidiana a través del diàleg, la cooperació, l’empatia i els valors bàsics de la democràcia per viure en comunitat i comprometre’s en la construcció d’un món millor.
 • Sensibles a les necessitats dels altres, capaços d’oferir ajut implicant-se personalment, conscients que un món global i interconnectat necessita persones responsables que optin per l’eradicació de les injustícies que el regeixen.
 • Tenir capacitat d’escolta, de diàleg, sent capaç d’expressar lliurement idees i creences, amb actituds obertes a aportacions d’altres cultures i rebutjant comportament segregadors i selectius; ser capaç d’acceptar i valorar a cada individu amb les seves diferències, qualitats i limitacions.
COL•LEGI mare de déu del carme

On som?

C-1 3r-6è Ed. Primària 1r-2n Cicle D’ESO

Carrer del Dr. Robert, 5

08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

Horari d'atenció

de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 18:00

Telèfon contacte

93 379 06 65

E-mail

esc-mdeucarmeprat@xtec.cat

C-2: P3, P4 i P5 1r i 2n Ed. Primària

Carrer Narcís Monturiol, 53

08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

Horari d'atenció

de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 18:00

Telèfon contacte

93 478 28 33

E-mail

esc-mdeucarmeprat@xtec.cat

formulari

de contacte

LOPD

15 + 12 =