col•legi mare de déu del carme

Missió, Visió
i Valors

 

 

C-1 3r-6è Ed. PRIMÀRIA 1r-2n Cicle D’ESO | Carrer Major de Sant Pere, 19 · 08222 Terrassa (Barcelona)

C-1 3r-6è Ed. PRIMÀRIA 1r-2n Cicle D’ESO | Carrer Major de Sant Pere, 19 · 08222 Terrassa (Barcelona)

Missió, Visió i Valors

 

El Col·legi Mare de Déu del Carme té implantat un sistema de gestió de la qualitat a tots els processos i activitats relacionats amb les etapes d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria així com els serveis d’acollida i menjador. No és aplicable el punt 7.1.5 de la norma ISO 9001 per no disposar d’equips de mesura crítics i necessaris per l’activitat.

 

La Política de Qualitat es basa en la seva Missió i pretén assolir els reptes de la Visió.

 

 

El Col·legi Mare de Déu del Carme té en el compromís ètic i responsable una de les bases fonamentals. La igualtat de tots els éssers humans constitueix un valor fonamental per al desenvolupament sostenible i pacífic de la societat, i en concret, la igualtat entre homes i dones representa un dels reptes que cal afrontar per tots els actors socials, entre els quals l’escola ha de tenir un paper fonamental.

És per això que declarem el nostre compromís amb la igualtat de tracte entre sexes, així com la prevenció de l’assetjament sexual i laboral i l’erradicació de la Violència de Gènere, motiu pel qual establim un Pla d’Igualtat amb l’objectiu de dur a terme el compromís declarat.

 

Com a escola cristiana inspirada en l’obra del fundador de la Congregació de les Carmelites Missioneres, Francesc Palau i Quer, volem educar l’alumnat per ser capaç de donar sentit a la seva vida a través de la trobada amb si mateix, amb els i les altres, amb l’entorn i amb Déu i així arribar a ser persones compromeses en la transformació d’un món més just, humà, pacífic, solidari i sostenible.

 

El Col·legi Mare de Déu del Carme té en el compromís ètic i responsable una de les bases fonamentals. La igualtat de tots els éssers humans constitueix un valor fonamental per al desenvolupament sostenible i pacífic de la societat, i en concret, la igualtat entre homes i dones representa un dels reptes que cal afrontar per tots els actors socials, entre els quals l’escola ha de tenir un paper fonamental.

 

És per això que declarem el nostre compromís amb la igualtat de tracte entre sexes, així com la prevenció de l’assetjament sexual i laboral i l’erradicació de la Violència de Gènere, motiu pel qual establim un Pla d’Igualtat amb l’objectiu de dur a terme el compromís declarat.

 

La Política de Qualitat es basa en la seva Missió i pretén assolir els reptes de la Visió.

 

L’alumnat de l’escola Mare de Déu del Carme, en acabar 4t d’ESO, ha de ser capaç de…

 • Saber comprendre i expressar-se amb coherència tant a nivell oral com escrit en català, castellà, anglès i, en alguns casos, en la segona llengua estrangera, per tal de poder expressar idees argumentades, de forma crítica, respectuosa i assertiva, essent bons comunicadors de coneixements i emocions. (C.C.L I C.P)
 • Saber llegir per tal de poder triar i contrastar la informació a la qual tenen accés, amb esperit reflexiu i crític, i gaudint de la lectura. (C.C.L I C.P)
 • Raonar i utilitzar els coneixements matemàtics, científics i tecnològics per resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana, arribant a les seves pròpies conclusions i reflexionant sobre els processos que ha seguit per defensar-les. (C.M.C.C.T.E)
 • Tenir coneixement del món i la seva globalitat a nivell social, científic, cultural i natural, entenent-lo com una realitat canviant i sentint-se’n part activa i compromesa en un marc de seguretat, responsabilitat i (C.M.C.C.T.E) (C.C)
 • Fer un ús competent de les tecnologies en la gestió dels dispositius, tant en entorns d’aprenentatge com en el foment del benestar digital, la construcció del propi coneixement i el desenvolupament d’una identitat digital adequada. (C. D)
 • Saber  interpretar     i     respectar     el     llenguatge     de     les diferents manifestacions artístiques i culturals i gaudir-ne, així com aprendre a expressar-se amb creativitat mitjançant l´ús dels diferents (C.C.E.C)
 • Tenir bons hàbits de salut, higiene, alimentació i pràctica de l’esport, i tenir coneixement del propi cos i d’una sexualitat positiva, respectuosa i igualitària, per gaudir d’un desenvolupament personal i social equilibrat i (C.P.S.A.A) 
 • Tenir consciència corporal, posseir un bon control dels moviments corporals i la possibilitat d’utilitzar-los establint connexió entre la ment i el (C.P.S.A.A)
 • Tenir consciència de les pròpies emocions i sentiments, essent capaç de verbalitzar-los per tal d’assolir la pròpia acceptació i autoestima amb capacitat d’afrontar els obstacles i dificultats de manera (C.P.S.A.A)
 • Establir vincles satisfactoris i empatitzar amb els demés, així com mantenir una relació afectiva i respectuosa cap els (C.P.S.A.A)
 • Tenir capacitat d’escolta, de diàleg, sent capaç d’expressar lliurement idees i creences, amb actituds obertes i flexibles a aportacions d’altres identitats i rebutjant comportaments segregadors i selectius; ser capaç d’acceptar i valorar cada individu amb les seves diferències, qualitats i limitacions. (C.C)
 • Afrontar amb responsabilitat, respecte i tolerància les situacions que planteja la vida quotidiana a través del diàleg, l’acollida, la cooperació i els valors bàsics de la democràcia per viure en comunitat i comprometre’s en la construcció d’un món millor. (C.C) (C.C.E.C)
 • Aprendre de manera autònoma, organitzant-se per si mateix l’aprenentatge mitjançant la planificació del treball diari; i actuar amb responsabilitat, proactivitat, participant amb iniciativa i sentit crític en les tasques individuals i col·lectives, sabent aplicar els coneixements apresos (C.P.S.A.A.)
 • Tenir actitud emprenedora, creant idees i solucions originals, planificant tasques, cooperant amb altres i en equip, valorant el procés realitzat i el resultat obtingut, considerant l’experiència com una oportunitat per aprendre.(C.E) 
 • Cultivar l’interior com a espai de descoberta d’un mateix, de l’altre i de Déu que porta a una manifestació exterior d’alegria i pau sinceres viscudes des del descobriment del transcendent en un mateix, en els altres i en la natura. (C.P.S.A.A.)
 • Sensibles a les necessitats dels altres, capaços d’oferir ajut implicant-se personalment, conscients que un món global i interconnectat necessita persones responsables i solidàries que optin per l’erradicació de les injustícies que el regeixen. (C.C.)

 

L’Escola Mare de Déu del Carme volem ser reconeguts com un centre referent i diferenciat al Prat de Llobregat pel seu nivell de formació integral del nostre alumnat amb els mitjans i requisits del nostre món actual canviant. Per fer-ho possible volem ser un centre:

 • Acollidor de la diversitat en el seu més ampli sentit, que ajuda a créixer a cada persona des de la seva unicitat i originalitat amb una relació enriquidora amb l’altre.
 • Integrador de la tecnologia educant en un ús responsable i ètic així com capacitant l’alumne per a utilitzar-la de manera crítica, segura i eficaç per a millorar-ne l’aprenentatge i la comunicació digital.
 • Potenciador de la dimensió social del nostre alumnat basant la nostra educació en l’alteritat sent sensibles a les necessitats del món i lluitant activament per a la seva transformació i per a la justícia.
 • Afavoridor d’una educació basada en la dimensió ètica i transcendent que acompanya en el treball de la vida interior del seu alumnat com a base del seu jo conscient i compromès en tots els aspectes de la seva
 • Dinamitzador de les relacions de la Comunitat Educativa des de la participació, l’obertura, el respecte i el diàleg, on tots els seus membres (alumnat, famílies, personal docent i no docent i religioses) tenen paraula i presència activa i compromesa.
 • Promotor de la formació permanent i l’acompanyament del seu personal com a clau de la millora contínua dels processos educatius i dels
 • Connector d’experiències educatives amb el territori, tot participant activament en l’entorn i obrint l’escola a la ciutat per créixer Crear xarxa d’aprenentatge.

Per aconseguir la nostra missió, com a escola evangelitzadora, seguidora del model de Jesús de Natzaret, treballem i vivenciem els valors cristians i humans com a pilars de la formació integral del nostre alumnat. 

ͽ RESPECTE: Fomentant una actitud de senzillesa, llibertat i acollida. Afavorint la capacitat d’escoltar, dialogar i afavorir l’expressió lliure d’idees i creences. Impulsant actituds obertes a les aportacions d’altres cultures i rebutjant comportaments segregadors i selectius de qualsevol tipus, creant espais de tolerància, respecte i pau que porten al coneixement, acceptació i valoració de cada individu amb les seves diferències, qualitats i limitacions.

 

ͽ CULTIU DE LA INTERIORITAT: cultivant l’interior com a espai de la descoberta d’un mateix, de l’altre i de Déu que porta a una manifestació exterior d’alegria i pau sinceres viscudes des del descobriment del transcendent en un mateix, en els altres i en la natura. 

 

ͽ FOMENTAR LA SOLIDARITAT I LA JUSTÍCIA: sent sensibles a les necessitats dels altres, ser capaços d’oferir ajuda implicant-se personalment, educant l’alumnat des de la perspectiva d’un món global i interconnectat en què es necessiten persones responsables que optin per l’erradicació de les injustícies que el regeixen.

 

ͽ RESPONSABILITAT I ESFORÇ: fomentant la responsabilitat i l’esforç del nostre alumnat com a eix per al seu creixement integral i la seva maduració sent capaços de conduir la seva pròpia vida treballant per fer realitat el Regne de Déu en la nostra societat.

 

Per a garantir-ho, la direcció de centre es compromet a:

 • Complir els objectius establerts i els requisits legals i reglamentaris que són d’aplicació.
 • Potenciar la millora contínua i l’orientació al client
 • Revisar i divulgar la política de qualitat al personal del centre.

 

Tota l’organització del centre en general i la direcció en particular, accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat, i revisant, quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir millor la missió que tenim encomanada.

EQUIP DIRECTIU, 31 de gener de 2024

COL•LEGI mare de déu del carme

On som?

C-1 3r-6è Ed. Primària 1r-2n Cicle D’ESO

Carrer del Dr. Robert, 5

08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

Horari d'atenció

de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 18:00

Telèfon contacte

93 379 06 65

E-mail

esc-mdeucarmeprat@xtec.cat

C-2: P3, P4 i P5 1r i 2n Ed. Primària

Carrer Narcís Monturiol, 53

08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

Horari d'atenció

de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 18:00

Telèfon contacte

93 478 28 33

E-mail

esc-mdeucarmeprat@xtec.cat

formulari

de contacte

LOPD

4 + 8 =

Responsable del tractament. El Col·legi Mare de Déu del Carme, amb domicili al c/ Dr. Robert nº 5-9, el Prat de Llobregat. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dadeshttps://escolamdcprat.com/politica-de-privacitat/

 Accepto el tractament de les meves dades en les condicions exposades